UW/JOUW PRIVACY
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw/jouw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw/jouw dossier bevat aantekeningen over uw/jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en/of behandelingen. Conform wettelijke bepalingen houd ik een bewaartermijn aan van 20 jaar voor elk dossier. 
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw/jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw/jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Dit laatste is dus voor verreweg de meeste klanten  NIET het geval!   
 
Ik doe mijn best om uw/jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw/jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw/jouw gegevens

 
Als uw/jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw/jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw/jouw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, uiteraard na overleg en toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw/jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw/jouw gegevens, dan zal ik u/je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. U/je hebt altijd het recht het dossier in te zien, of stukken hierin aan te passen of te laten verwijderen. Een afschrijft van het dossier kan tegen een vergoeding voor printkosten worden verkregen.  

De website maakt gebruik van functionele cookies.  


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
 
Op de zorgnota die u/je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u/je deze nota kan declareren bij uw/jouw zorgverzekeraar.
- uw/jouw naam, adres en woonplaats
- uw/jouw klant/polisnummer en geboortedatum
- de datum van de behandeling(en)
uw/jouw polisnummer van de verzekering alsmede een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’.